7e voortgangsrapportage vastgesteld door het College van B&W van Rotterdam

In de vorige (zesde) voortgangsrapportage is ook actuele informatie opgenomen van na de formele peildatum van 1 april. Dat hield verband met de beoogde besluitvorming van juli in de gemeenteraad. Dit betrof de volgende onderwerpen:

  • Investeringsmemorandum van Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord
  • Toets op de randvoorwaarden van de Position paper opgesteld door Deloitte
  • Ons raadvoorstel van 30 april om in te stemmen met Financial Commitment op basis van de uitkomsten van deze toets
  • Diverse andere zaken zoals voortgang financiering, de Procesovereenkomst Herontwikkeling De Kuip en toezeggingen over de risico’s van de gebiedsontwikkeling.

Omdat deze onderwerpen onderdeel uitmaken van de vorige rapportage zijn ze tevens het ijkpunt ten opzichte waarvan we de voortgang in deze (de zevende) rapportage schetsen. De peildatum van de voorliggende rapportage is 1 oktober. Relevante ontwikkelingen tussen dit moment en het moment van aanbieden worden opgenomen in de begeleidende raadsinformatiebrief zodat uw raad een zo actueel mogelijk beeld heeft.

Zie hier de link: Feyenoord City voortgangsrapportage november 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp