8e voortgangsrapportage vastgesteld door het College van B&W van Rotterdam

In november heeft Stadion Feijenoord geconstateerd dat het in de toenmalige markt niet mogelijk was om tot een aanneemcontract passend bij de financiering te komen. Gezien de onzekere grondstoffenmarkt heeft de aanneem- combinatie aangegeven dat het prijsrisico bij de opdrachtgever dient te liggen. Daarnaast waren ontwerp- aanpassingen nodig om tot een passende prijs te komen (los van het resterende prijsrisico). Hoewel hiervoor een gezamenlijke lijst was opgesteld, is besloten de samenwerking toch te beëindigen. Feyenoord Rotterdam (BVO) heeft daarna aangegeven verschillende opties in beeld te brengen. Dit betreffen twee renovatievarianten en het nieuwe stadion in Feyenoord City. Inmiddels is opdracht gegeven om tot deze optievergelijking te komen. Deze wordt in april opgeleverd, waarna Feyenoord een besluit zal nemen over het vervolg.

Bovenstaande betekent dat het niet is gelukt te voldoen aan het amendement “een spannende finale” en is geen documentatie ingediend die door Deloitte getoetst kon worden. Daarom is geen definitief investeringsbesluit aan de gemeenteraad voorgelegd. In afwachting van het besluit van de BVO en de haalbaarheidsstrategie van het Stadion Feijenoord, zijn de contracten waarin de Position Paper tussen partijen over en weer is geborgd, vooralsnog in stand gehouden. Na de besluitvorming in april, zal bepaald moeten worden welke wijzigingen de contracten behoeven.

Naar aanleiding van de berichtgeving door de BVO en de daaropvolgende raadsdebatten heeft de Raad van State de zitting in november afgelast en gevraagd om nadere informatie. In februari hebben we de Raad van State van nadere informatie over de stand van zaken en de lopende processen voorzien. Naar aanleiding daarvan hebben partijen tot 6 mei de tijd gekregen voor het informeren van de Raad van State. Dit is passend bij de geplande besluitvorming van de BVO in april.

Deze voortgangsrapportage kent als peildatum 1 april. In de collegebrief bij deze voortgangsrapportage wordt de actuele situatie op het moment van verzenden beschreven.

Zie hier de link: Feyenoord City voortgangsrapportage april 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp