Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Met behulp van een milieueffectrapport (m.e.r.) zijn de positieve en negatieve milieugevolgen van de stedelijke ontwikkeling op de omgeving onderzocht. Denk daarbij aan de effecten op het verkeer en de geluids- en luchtkwaliteit en de gezondheid. Door diverse mogelijke invullingen van de ontwikkeling te onderzoeken en bijbehorende gevolgen in kaart te brengen, zijn uiteindelijk keuzes gemaakt. De gekozen stedelijke ontwikkeling zijn met het bestemmingsplan mogelijk gemaakt.

Monique Lammens, coördinator m.e.r. en bestemmingsplan van projectbureau Feyenoord City: “We vinden het belangrijk dat Feyenoord City een multifunctioneel gebied wordt en dat de ruimtelijke kwaliteit met sprongen vooruit gaat. Bij gebiedsontwikkelingen van deze omvang, geldt de wettelijke verplichting om een milieueffectrapport op te stellen. De Gemeente Rotterdam heeft het milieueffectrapport en het bestemmingsplan in december 2020 vastgesteld. Dit vormt nu de basis voor de omgevingsvergunningen die per deelontwikkeling worden aangevraagd en verleend. Daarnaast zal de gemeente Rotterdam de effecten van de stedelijke ontwikkeling komende jaren monitoren. Het vastgestelde MER en bestemmingsplan is hier te vinden.